Integritetspolicy

På Eds Städfirma & Byggtjänst AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också
dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling
av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt
intresse för dig.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
• Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
• Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål (varför)?
• Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
• Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
• Var behandlar vi dina personuppgifter?
• Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
• Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
• Vad har du för rättigheter som registrerad?
• Hur skyddas dina personuppgifter?
• Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
• Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är
personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel
på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Eds Städfirma & Byggtjänst AB, (556436-2696) 112 59 Stockholm, är personuppgiftsansvarig
för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål?

1. Kund/Order-system
Vi samlar in namn, telefonnummer och e-postadress till anställda hos våra kunder. Dessa uppgifter
har personal på kontoret tillgång till och de arbetsledare som hanterar arbetsordrar. Dessa uppgifter
behövs för att kunna utföra de tjänster vi ska utföra enligt avtal. Personuppgifterna används för
att utföra fasta tjänster och extrabeställningar enligt avtal. E-postadresser används även för att
skicka ut städrapporter till våra kunders anställda enligt avtal.

2. Kund/Order-system
Vi registrerar ibland namn, telefonnummer och e-postadress till våra kunders hyresgäster för att
kunna utföra arbeten i våra kunders hyresgästers lägenheter. Dessa uppgifter har personal på kontoret
tillgång till och de arbetsledare som hanterar arbetsordrar. Dessa personuppgifter används för att
utföra extrabeställningar enligt avtal.

3. Hemsidan
Om du besöker vår hemsida kan det kan förekomma att vi använder oss av Cookies så länge du inte själv
har valt att stänga av den funktionen. Cookies är små filer som skickas till din dator,
surfplatta eller mobiltelefon via webbläsaren. Deras funktion är att samla information
om hur du använder hemsidan för att kunna erbjuda dig ett anpassat innehåll och en bättre
användarupplevelse. Vi använder oss aldrig av tredjepartscookies.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i samband med att avtal ingås med våra kunder och i samband med att vi
får extrabeställningar.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster delar vi
dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde
är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Hantering av Kund/ordersystem

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden
för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för person-
uppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten
för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav
avseende internationell överföring av personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter inom EU/EES, alla våra egna IT-system och våra uppgiftsbiträdens
IT-system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker
i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling
av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den
personliga integriteten.

Uppgifterna som vi har samlat in lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot
dig och din arbetsgivare.

Personuppgifterna sparas under den tid vi har avtal med din arbetsgivare och raderas senast 12 månader
efter att avtalet har upphört.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du kan när som helst begära att vi rättar
uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller begära att vi helt tar bort dem.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som
vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till Eds Städfirma & Byggtjänst AB, Stagneliusvägen 29,
112 59 Stockholm och måste vara undertecknad av dig personligen.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång eller radering kan vi komma att fråga om ytterligare
uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från
att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och
skattelagstiftning men också från annan lagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer
vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som
hindrar den begärda raderingen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig
behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt
behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att
ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har några frågor om vårt arbete med dataskydd kan du alltid nå oss på gdpr@edfirma.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid på vår hemsida www.cms.edfirma.se.

Stockholm 2018-05-21