Uppförandekod

Syfte och mål

Detta dokument utgör vår uppförandekod och beskriver det beteende som förväntas av ED’s och dess medarbetare.

Den är en vägledning som ska se till att vi alla agerar på rätt sätt i våra relationer till varandra, till kunder, samarbetspartners och samhället i övrigt. ED’s ska vara ett ärligt och trovärdigt bolag vars verksamhet präglas av långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande. Uppförandekoden gäller för alla anställda på ED’s. Uppförandekoden gäller även för tillfälligt anställda medarbetare, t ex underentreprenörer eller konsulter, som företräder bolaget. De benämns kollektivt som ”medarbetare” eller ”vi”.

Ansvar och styrning

Företagsledningen fastställer bolagets uppförandekod. Cheferna ska föregå med gott exempel och förväntas diskutera innehållet i koden i sina team och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga att ta upp problem kopplade till koden. Cheferna ansvarar också för att samtliga medarbetare får regelbunden utbildning i uppförandekoden. Det är alla medarbetares ansvar att agera utifrån uppförandekoden och söka stöd kring dess tillämpning hos närmaste chef.

Lagar och förordningar

Alla som agerar i ED’s namn ska följa de lagar och regler som gäller för verksamheten. Detta är ett minimikrav i alla delar av uppförandekoden.

Affärsetik

Medarbetare ska uppträda hederligt och med omtanke, engagemang och integritet gentemot affärspartners och andra medarbetare.

  • Vi ska stå för det vi gör och det vi säger. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
  • Vi utnyttjar inte vår ställning för att skaffa oss personliga förmåner.
  • Givande och tagande av muta får aldrig förekomma i ED’s affärsrelationer.
  • Representation samt givande och mottagande av gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. All representation och gåvor ska följa Skatteverkets riktlinjer.
  • Samtliga beställningar och leveranser säkras avseende pris och kvalitet enligt bolagets direktiv/riktlinjer.
  • Vi fattar affärsbeslut för företagets bästa och inte baserat på individuella hänsynstaganden eller relationer.
  • Medarbetare får inte ha bisysslor som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt.
  • Vi accepterar inte att medarbetarna vid representation eller tjänsteresa deltar i aktiviteter relaterade till sexuellt utnyttjande.
Medarbetare

ED’s står för en trygg anställning och har ett proaktivt förhållningssätt till hälsa och säkerhet och förbättrar kontinuerligt vår medvetenhet, kompetens och kunskap. Vi arbetar alltid på ett säkert sätt och hjälper våra kollegor att förhindra ohälsosamma och osäkra situationer.

Det är aldrig tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra droger på jobbet. Vi tror på att mångfald berikar och det ingår i vårt förhållningssätt att behandla alla nuvarande och potentiella medarbetare rättvist och fördomsfritt. Alla, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt ursprung, ålder, funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning, ska ha likvärdig möjlighet till anställning, utveckling och befordran inom företaget. Inga former av trakasserier, mobbning och hot får förekomma. Vi respekterar våra medarbetares rätt att engagera sig i och representeras av fackföreningar.

Miljö

ED’s vill ligga i framkant vad gäller miljöprestanda i branschen och tar initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. Medarbetarna har en viktig del i att identifiera, mäta och följa upp vår väsentliga miljöpåverkan samt att agera för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

Informationssäkerhet och integritet

Vi värderar en öppen kommunikation inom ramen för bevarandet av affärshemligheter. Information som rör vår eller våra samarbetspartners verksamheter får endast användas för det ändamål som den är avsedd för. Medarbetare som genom arbetet får del av personuppgifter måste följa tillämpliga lagkrav och kontraktsmässiga krav och de får aldrig lämnas vidare till utomstående.

Mänskliga rättigheter

Vi ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla våra anställda, underleverantörer och andra människor som påverkas av verksamheten rättvist och med respekt för alla människors lika värde.

Diskriminering och trakasserier

Vi accepterar ingen form av diskriminering, oavsett grund. Trakasserier, mobbning, hot eller annan kränkande fysisk eller verbal behandling får inte förekomma.

Föreningsfrihet

Så långt tillämplig lag medger har alla anställda rätt att organisera sig fackligt och delta i kollektiva förhandlingar utan risk för vedergällning, hot eller ofredande.

Arbetsvillkor

ED’s följer kollektivavtalet och samtliga anställda har rättigheter och skyldigheter enligt detta.

Tvångsarbete

Allt arbete ska ske under frivilliga former. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten. Anställda är fria att avsluta sin anställning efter skälig uppsägningstid. Inga anställda får tvingas att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare.

Barnarbete

Barnarbete får inte förekomma.

Arbetsmiljö

Alla uppdrag ska planeras och utformas så att arbetsmiljön är säker att vistas i. Vi ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Ohälsa och olyckor ska förebyggas och incidenter ska rapporteras. Alla anställda ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla förstår.  Relevant skyddsutrustning ska finnas till samtliga anställda. Alkohol och andra droger får inte brukas under arbetstid på arbetsplatsen. Företaget ansvarar för att alla verksamma, oavsett anställnings- och kontraktsform omfattas av olycksfallsförsäkring.

Rapportering av överträdelser

Medarbetare uppmuntras att rapportera bristande efterlevnad av uppförandekoden, antingen till närmsta chef eller direkt till VD. ED’s accepterar inga negativa konsekvenser för medarbetare, som i god tro, rapporterar misstänkta överträdelser.

Medarbetare som inte följer uppförandekoden

Handlingar som bryter mot uppförandekoden kan skada bolagets anseende och leda till rättsliga åtgärder mot bolaget och dess medarbetare. Brott mot uppförandekoden kan även leda till disciplinära åtgärder för den enskilde medarbetaren.

Uppdatering

Denna uppförandekod ska uppdateras årligen eller vid behov.